Arbetsintyg

Arbetstagaren har rätt att få ett skriftligt arbetsintyg, som innehåller uppgifter om anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art.

När anställningsförhållandet upphör har arbetstagaren rätt att få ett skriftligt arbetsintyg på begäran. Denna rättighet är oberoende av det sätt på vilket anställningsförhållandet har upphört. Arbetsintyget skall alltid innehålla uppgifter om anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art. Om arbetstagaren under anställningsförhållandet har innehaft flere olika arbetsuppgifter, skall alla de väsentliga arbetsuppgifter som arbetstagaren har skött under anställningsförhållandet uppräknas i arbetsintyget.

På arbetstagarens uttryckliga begäran skall i arbetsintyget dessutom nämnas orsaken till att anställningsförhållandet upphört samt ingå en bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande. Dessa uppgifter får arbetsgivaren inte anteckna i arbetsintyget på eget initiativ. Arbetstagaren har också rätt att antingen endast be att orsaken till att anställningsförhållandet upphört eller bedömningen av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande antecknas. Alltid då arbetstagaren har begärt att en bedömning av arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande antecknas i arbetsintyget, måste arbetsgivaren bedöma både arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande. Ingendera av dessa bedömningar får lämnas bort ur arbetsintyget, inte ens om arbetstagaren ber om det. Bedömningen gör arbetsgivaren självständigt och arbetstagaren har inte rätt att kräva att en ofördelaktig bedömning ändras. En arbetstagare som inte ursprungligen begärt att orsaken till att anställningsförhållandets upphörande och en bedömning av arbetsskickligheten och uppförandet nämns i arbetsintyget har senare rätt att få sitt arbetsintyg kompletterat med dessa uppgifter.

Arbetsgivaren är skyldig att ge arbetstagaren ett arbetsintyg, om intyget begärs inom tio år från det anställningsförhållandet upphörde. Intyg över arbetstagarens arbetsskicklighet och uppförande skall dock begäras inom fem år från det anställningsförhållandet upphörde. Om mer än tio år förflutit från det anställningsförhållandet upphörde, skall arbetsintyg över anställningsförhållandets längd och arbetsuppgifternas art ges endast om det inte orsakar arbetsgivaren oskäliga svårigheter. Under samma förutsättningar skall arbetsgivaren ge ett nytt intyg i stället för ett arbetsintyg som förkommit eller blivit förstört.

De i praktiken förekommande interimistiska arbetsintygen känner inte arbetsavtalslagen till. Av denna anledning har arbetsgivaren ingen skyldighet att ge något arbetsintyg under anställningsförhållandet.

Av arbetsintyget får inte framgå annat än vad som framgår av dess ordalydelse. Arbetsgivaren får alltså inte märka arbetsintyget på något sådant sätt eller ge arbetsintyget i någon sådan form, vars avsikt är att ge andra uppgifter om arbetsgivaren än vad som framgår ur intygets ordalydelse. En arbetsgivare som bryter mot sina förpliktelser som gäller arbetsintyg gör sig skyldig till en straffbar handling som kan leda till böter.

Lagrum: Arbetsavtalslagen 6 kap. 7§ och 13 kap. 11§