Arbetsavtalets uppsägning av arbetstagaren

Ett arbetsavtal som uppgjorts tillsvidare upphör vanligen genom att någondera avtalsparten säger upp avtalet, som då upphör efter uppsägningstiden.

Ett arbetsavtal som uppgjorts tillsvidare upphör vanligen genom att någondera avtalsparten säger upp avtalet, som då upphör efter uppsägningstiden. Arbetstagaren behöver inte någon uppsägningsgrund för att säga upp avtalet. Arbetstagaren behöver inte ens meddela någon orsak. Arbetstagaren kan alltså när som helst säga upp ett arbetsavtal som uppgjorts tillsvidare. Arbetsavtal som uppgjorts för viss tid kan däremot enligt i regel inte sägas upp. Sådana avtal kan endast sägas upp om man i arbetsavtalet särskilt har avtalat om en sådan möjlighet. Det här temat behandlas närmare på den sida som gäller arbetsavtal för viss tid.

Ett meddelande om att arbetsavtalet sägs upp skall ges åt arbetsgivaren eller dennes representant personligen. Är detta inte möjligt, kan meddelandet skickas per brev eller i elektronisk form. Meddelandet får ändå inte sändas som ett textmeddelande till en mobiltelefon, eftersom meddelandet kan raderas av teleoperatören innan mottagaren har hunnit läsa det. En uppsägning som gjorts per brev eller i elektronisk form anses ha kommit till mottagarens kännedom senast den sjunde dagen efter att den skickades. Om arbetsgivaren bevisligen har mottagit meddelandet tidigare, anses uppsägningen ha skett vid denna tidpunkt.

Det finns inga formkrav för hur man meddelar om en uppsägning. Därför kan uppsägningen också ske muntligt. Det rekommenderas dock att uppsägningen görs skriftligt, eftersom man då undviker oklarheter och det är lätt att bevisa att avtalet har sagts upp. Det är bra att göra det skriftliga meddelandet i två exemplar och be arbetsgivaren eller dennes representant kvittera att de mottagit meddelandet på det exemplar, som man behåller själv. Om arbetsgivaren eller dennes representant av någon orsak vägrar underteckna meddelandet kan uppsägningen göras i närvaro av ett vittne. Uppsägningen av ett arbetsavtal är alltså en ensidig rättshandling, som inte kräver någon medverkan av motparten.

Om det är fråga om att byta arbetsplats, är det skäl att ingå det nya arbetsavtalet innan man säger upp sig. Det nya arbetsförhållandet har nämligen inte uppstått innan arbetsavtalet har undertecknats. På det här sättet undviker man den lilla risken att bli arbetslös som finns vid byte av arbetsplats. Man måste också komma ihåg att avtala tidpunkten för den första arbetsdagen så att uppsägningstiden tagit slut. Det är också bra att komma ihåg att arbetstagaren inte ensidigt kan förkorta sin uppsägningstid genom att ta ut semesterdagar. Det är möjligt endast, om man avtalar om det med arbetsgivaren.

Ett arbetsavtal kan sägas upp redan innan arbetsförhållandet (utförandet av arbetet) har börjat. Om den uppsägningstid som då skall iakttas är längre än den tid som återstår innan arbetsförhållandet börjar, uppstår det för den kvarvarande delen av uppsägningstiden en skyldighet för arbetsgivaren att betala lön och för arbetstagaren att arbeta. Om arbetstagaren vägrar att arbeta, kan han eller hon bli ersättningsskyldig. I dylika situationer kommer man emellertid vanligen överens om att arbetsförhållandet slutar redan tidigare och på så sätt undviker man ett arbetsförhållande på några få dagar. Det är skäl att särskilt påpeka, att man inte kan häva ett arbetsavtal på under prövotiden innan utförandet av arbetet har börjat.

Se även sidan som handlar om uppsägningstiden.

Lagrum: Arbetsavtalslagen 6 kap.1 § och 2§ och 9 kap. 4§