Arbetsavtal för viss tid

Ett arbetsavtal för viss tid kan inte göras i alla situationer.

Det kan göras endast, om det finns en grundad anledning för uppgörande av ett tidsbundet avtal, om avtalet uppgörs på arbetstagarens initiativ eller om avtalet gäller arbete som utförs efter 68 års avgångsålder. Man måste också uttryckligen avtala om att det är fråga om en viss tid. Om man inte klart har avtalat om ett tidsbundet avtal, anses avtalet alltid gälla tills vidare.

Den viktigaste grunden för ett avtal för viss tid, är arbetets natur. Det här betyder t.ex. att en person anställs endast för en viss arbetsprestation. Också säsongarbete kan utgöra ett giltigt skäl för ett tidsbundet avtal. Ett avtal för viss tid kan också göras, då det är fråga om ett vikariat, praktik eller annan därmed jämförbar orsak eller om arbetsgivaren har en annan grundad anledning som har att göra med arbetsgivarens verksamhet eller det arbete som utförs. Om det inte finns någon sådan grundad anledning för ett tidsbundet avtal, anses avtalet vara i kraft tills vidare. Samma regler gäller också för flera på varandra följande tidsbundna avtal. Då skall alltså varje enskilt avtal för viss tid ha en grundad anledning. Å andra sidan finns det i lagen inte något maximiantal för på varandra följande arbetsavtal för viss tid.

Ett arbetsavtal för viss tid kan innehålla en prövotid. Om arbetsavtalet gäller för en kortare tid än åtta månader kan prövotiden vara högst hälften av arbetsavtalets längd.

Om flera arbetsavtal på viss tid gjorts efter varandra utan avbrott eller med endast korta avbrott, behandlas arbetsförhållandet som ett enhetligt arbetsförhållande, då man bestämmer arbetsförmånerna. Då bestäms t.ex. rätten till semester och löneförmåner som baserar sig på arbetsförhållandets längd på samma sätt som i ett arbetsförhållande som fortgår tills vidare. Man måste från fall till fall bedöma om ett avbrott kan anses vara kortvarigt.

Giltighetstiden för ett arbetsavtal för viss tid kan bindas till kalendertid, en viss arbetsprestation eller en viss händelse. Giltighetstiden kan också framgå ur arbetsavtalet på annat sätt, t.ex. då en person har anställts som vikarie för en annan arbetstagare. Om ett arbetsavtal för viss tid ingåtts för längre tid än fem år, kan avtalet efter fem år från att det ingåtts sägas upp på samma grunder och enligt samma förfarande som ett arbetsavtal som gäller tills vidare.

Ett arbetsavtal som ingåtts för viss tid upphör utan uppsägning när den avtalade tiden löper ut eller det avtalade arbetet blir färdigt. Någon anmälan om uppsägning, en uppsägningstid eller lön för uppsägningstiden förutsätts inte. Om endast arbetsgivaren känner till när arbetsavtalet kommer att upphöra, skall arbetsgivaren utan dröjsmål efter att ha fått kännedom om tidpunkten för avtalets upphörande underrätta arbetstagaren om att arbetsavtalet upphör. Ett arbetsavtal för viss tid kan i regel inte sägas upp om man inte särskilt avtalat om en sådan möjlighet i arbetsavtalet. Därför är det alltid skäl att överväga, om en uppsägningsklausul borde inkluderas i avtalet, då man ingår ett tidsbundet avtal för flera år.

Förutom den ovan nämnda situationen, då man avtalat om en möjlighet att säga upp avtalet, kan ett arbetsavtal för viss tid sägas upp under vissa förutsättningar. Detta gäller om det är fråga om överlåtelse av rörelse, saneringsförfarande, arbetsgivarens konkurs eller en enskild företagares död. Ett arbetsavtal för viss tid kan dessutom hävas på de i lagen nämnda grunderna.

Om arbetsgivaren säger upp eller häver ett tidsbundet arbetsavtal utan lagligt grund, blir arbetsgivaren ersättningsskyldig. I praktiken är ersättningens belopp högst full lön och semesterersättning för den tid arbetsförhållandet ännu skulle ha fortsatt. Om arbetstagaren avslutar ett arbetsavtal för viss tid olagligt, måste han eller hon ersätta arbetsgivaren för den skada som orsakats. Ett arbetsavtal för viss tid kan naturligtvis avslutas före den avtalade tidpunkten om man så avtalar, utan några som helst negativa påföljder.

Om arbetsgivaren tillåter arbetstagaren att fortsätta arbeta efter att den avtalade tidfristen gått ut, har arbetsavtalet förändrats till ett arbetsavtal som är i kraft tillsvidare. Då är det fråga om ett så kallat tyst förlängande av avtalet. En förlängning av ett tidsbundet avtal med ett nytt tidsbundet avtal är möjligt av grundad anledning och bör alltså göras före det första avtalet upphört att gälla.
Arbetsgivaren kan permittera en arbetstagare som anställts för viss tid endast om han eller hon arbetar som vikarie för någon som är anställd tills vidare och arbetsgivaren skulle ha rätt att permittera den tillsvidare anställda arbetstagaren om denna varit på arbete.

Lagrum: Arbetsavtalslagen 1 kap. 3§, 4§ och 5§, 5 kap. 2§, 6 kap. 1§, 1a§ och 5§, 7 kap. 5§, 7§ och 8§ och 12 kap. 1§ och 2§