Osaamisen kehittämisen kysely

TEKin jäsenet haluavat mielenkiintoista työtä, jossa voi kehittyä ja johon voi vaikuttaa. Keskeistä on tasapainoinen työn ja vapaa-ajan suhde sekä varma toimeentulo. Miten nämä ovat toteutuneet?

TEK selvittää säännöllisesti työuraan ja osaamisen kehittämiseen liittyviä näkemyksiä jäseniltään. Kevään 2016 kyselyssä painotettiin osaamista nykyisissä työtehtävissä, osaamisen kehittämisen keinoja ja tavoitteiden toteutumista työuralla.

Kiinnostavia tuloksia 2016

  • Mielenkiintoinen työ on tekkiläisille tärkeintä. Kaksi kolmesta vastaajasta (66 %) arvioi, että työn mielenkiintoisuus on toteutunut työuralla riittävästi.
  • Mahdollisuus kehittyä työssä ja omaan työhön vaikuttaminen on tärkeää yli 90 prosentille vastaajista. Puolet kokee, että nämä tekijät ovat toteutuneet riittävästi tähän mennessä.
  • Mahdollisuus edetä uralla joko johtotehtävissä tai asiantuntijana on erityisen tärkeää nuorimmalle ikäryhmälle (vuonna 1983 syntyneet).
  • Monet asiantuntijat uskovat, että heidän urakehityksensä olisi parempi muun kuin nykyisen työnantajan palveluksessa. 

Vastaajia pyydettiin arvioimaan, millaista osaamista nykyisessä tehtävässä tarvitaan. Vastauksissa ilmenee selkeitä eroja toimiaseman mukaan: johtotehtävissä ja keskijohdossa toimivat vastaajat painottavat suullisen viestinnän taitoja ja sosiaalisia taitoja, asiantuntijat taas tiedonhakutaitoja ja analyyttisyyttä. Yhtä mieltä vastaajat ovat ongelmanratkaisutaitojen sekä ajanhallinnan ja priorisoinnin merkityksestä työtehtävissään.

Näin tutkimus tehtiin

Tutkimus toteutettiin kahdeksannen kerran vuonna 2016. Otokseen valittiin vuosina 1983, 1973 ja 1963 syntyneet TEKin täysjäsenet. Kysely toteutettiin web-kyselynä 13.1 - 31.1.2016. Linkki kyselyyn lähti noin 2800:lle ja vastaajia oli noin 550. Nuorimman ikäryhmän (vuonna 1983 syntyneet) osuus vastanneista oli 46 %.

Vastaajista 85 % prosenttia on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon, 9 prosenttia filosofian maisterin tai vastaavan ja 3 % arkkitehdin tutkinnon. 

 

 

 

Lisätietoa kyselystä:

Susanna Bairoh
tutkimuspäällikkö
Puh. (09) 2291 2563
susanna.bairoh(ät)tek.fi