TEKin inklusiivisesta johtamisesta kirjoittanut diplomityöntekijä Olli Kiikkilä kuvattuna työpaikallaan Spektri Business Parkin aulassa.

Inklusiivinen johtaja ymmärtää erilaisuutta

16.11.2021
|
Uutinen

Osallistava johtaja rakentaa tiimin me-henkeä, mutta huomioi myös yksilön tarpeet, selvisi Olli Kiikkilän diplomityöstä.

Kuva: Olli Kiikkilä tutki diplomityössään it-alan yrityksiä, ja työskentelee itsekin software-konsulttina Taito United -yrityksessä. Kiikkilä on valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston Organization Design & Leadership -pääaineesta.

 

Olli Kiikkilä selvitti TEKille tehdyssä diplomityössään, mitkä johtamisen piirteet edesauttavat työntekijän inkluusion tunteen syntymistä, ja mitä eroja on johtajien tiedoissa ja asenteissa inklusiivisuutta ja monimuotoisuutta kohtaan. Inklusiivisuus tarkoittaa, että kuka tahansa voi olla oma itsensä yhteisössä ja kokee kuuluvansa porukkaan.

Kiikkilä on valmistunut tuotantotalouden diplomi-insinööriksi Aalto-yliopiston Organization Design & Leadership -pääaineesta, ja tutustui TEKin tutkimustyöhön kiltansa puheenjohtajana vuonna 2018.

– Teetimme TEKillä opiskelijakulttuurimme yhdenvertaisuusselvityksen vuonna 2018. Halusin tehdä diplomityön merkityksellisestä aiheesta ja oppia lisää inklusiivisuudesta, joten otin yhteyttä TEKiin, Kiikkilä kertoo. Diplomityönsä lisäksi Kiikkilä työskenteli assistenttina Naiset tasa-arvoisesti uralle -NAU! -hankkeessa, jossa TEK on yksi toteuttajista.

Kiikkilä teki diplomityötään varten 23 haastattelua kahdessa it-konsultointialan yrityksessä. Kustakin yrityksestä haastateltiin kolmea johtajaa ja 2–3 alaista jokaiselta johtajalta.

Toinen tutkittavista yrityksistä oli huomioinut inklusiivisuuden strategiassaan ja tavoitteissaan, seurasi työntekijöidensä työpaikkakokemuksia ja yhteenkuuluvuutta ja oli kouluttanut esihenkilöitä inklusiivisesta johtamisesta. Toinen yrityksistä oli ottanut inklusiivisuuden yrityksen tavoitteisiin, mutta ei ollut ehtinyt vielä esimerkiksi auditoida henkilöstön kokemuksia inkluusiosta tai muovata yrityksen sisäisiä prosesseja yhdenvertaisemmiksi.

Johtajien proaktiivisuudessa ja inklusiivisuusteeman tiedostamisessa oli merkittävä ero. Toiset johtajat arvioivat toimintaansa kriittisesti, kun taas toisten johtajien mielestä inklusiivisuudelle ei tarvinnut tehdä mitään, koska sen nähtiin toteutuvan jo yhteisössä. Homogeenisten tiimien esihenkilöt raportoivat, etteivät he olleet joutuneet miettimään inklusiivisuus- ja diversiteettiteemoja työssään.

– Diversiteetti on nimensäkin mukaisesti monimuotoista. Siksi on hyvä ymmärtää, että toisten kokemuksiin ja maailmankuvaan ei voi koskaan samaistua täydellisesti, vaan tiedostaa, mitä ei ymmärrä, jotta voi kehittää itseään, kertoo Kiikkilä diplomityönsä annista.

– Haastattelujen perusteella löysin kuusi inklusiivisen johtamisen peruselementtiä, jotka ovat psykologinen turvallisuus, me-kuva, yksilöllisyys, inhimillinen kunnioitus, osallistava sisäpiiri ja vastavuoroisuus.

Psykologinen turvallisuus tarkoittaa, että työntekijä kokee voivansa olla oma itsensä. Tämä tunne syntyy, kun johtaja rohkaisee työntekijöitä avoimuuteen ja ilmaisee luottamusta työntekijää kohtaan. Me-kuva tarkoittaa yksilön kokemusta yhteisön yhteenkuuluvuudesta. Johtajat voivat rakentaa me-henkeä esimerkiksi yhteisten tavoitteiden tai arvojen pohjalta.

Inklusiivinen johtaja haluaa ymmärtää alaistaan ja muodostaa henkilökohtaisen johtajasuhteen.

Yksilöllisyyden elementti tarkoittaa, että johtaja ymmärtää alaisen yksilöllisiä tarpeita ja työyhteisö hyväksyy erilaisuuden. Kun työyhteisössä vaikuttaa inhimillinen kunnioitus, johtaja arvostaa työntekijää ihmisenä, ei vain työresurssina. Osallistavassa sisäpiirikokemuksessa työntekijä kokee kuuluvansa työyhteisön sisäpiiriin ja olevansa tasa-arvoinen muun tiimin kanssa. Vastavuoroisuuden elementti puolestaan tarkoittaa, että tiimiläisiä rohkaistaan verkostoitumaan keskenään ja viestimään myös epämuodollisesti.

– Hypoteesini jatkotutkimukselle on, että mitä proaktiivisempi ja itsekriittisempi johtaja on, sitä pystyvämpi hän on kehittämään omaa ja tiimin inklusiivisuutta. Inklusiivinen johtaja ymmärtää työntekijöiden erilaisuutta. Johtajan tulee selvittää, mitkä asiat ovat merkityksellisiä hänen alaisilleen, Kiikkilä kiteyttää.

 

Lue lisää:

NAU-hanke: Inklusiivisen johtajuuden kuusi tärkeintä piirrettä

TEKin blogi: Johtaja yhdenvertaisuuden rakentajana

TEK-lehti: 
Johtaja, näin olet hyvä liittolainen

Teekkarit luopuvat häiritsevistä perinteistä