Tuloslaskelma

Mikä on tuloslaskelma, mistä se kertoo ja miten se laaditaan?

Tuloslaskelma kuvastaa yritystoiminnan kannattavuutta ja se laaditaan suoriteperusteisesti, joten se ei kerro suoraan miten rahat tulevat ja lähtevät yrityksen tililtä. Suoritusperusteisuus tarkoittaa tuottojen ja kulujen jaksotusta samalle tilikaudelle. On hyvä muistaa, että tuloslaskelma kuvastaa ennemminkin yrityksen kannattavuutta eikä varsinaisia rahavirtoja.Tuloslaskelma-malleja on kaksi:

TÄHÄN KUVA

Tämän jälkeen tilitoimisto lähettää raportin, jossa yleensä on eriteltynä niin muuttuvat kuin kiinteätkin kulut. Ensimmäinen tuloslaskelmasta kannattaa tietenkin tarkistaa, tekeekö yritys voittoa. Myynnin kriittinen piste kertoo, kuinka paljon yrityksen tulee myydä, jotta myyntikate kattaa kiinteät kustannukset, jolloin käyttökate on nolla. Jos liikevaihto puretaan myyntimääräksi ja hinnaksi, kriittisen pisteen voi laskea myyntimäärän suhteen seuraavalla kaavalla:

                     kiinteät kustannukset     

Kriittinen piste = ------------------------------  x 100

                                       myyntikateprosentti                      

Tämä myyntikateprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia liikevaihdosta jää kattamaan muuttuvien kustannuksien jälkeisiä kustannuksia. Jako muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin auttaa laskemaan myynnin kriittisen pisteen ja auttaa arvioimaan, kuinka herkkä yrityksen tulos on myynnin ja hintatason vaihteluille – eli yrityksen liikeriskin. Mitä joustavampi kustannusrakenne on, sitä vähemmän liikevoitto vaikuttaa yrityksen liikevoittoon, eli sitä pienempi on myöskin yrityksen liikeriski.

Asiasanat: