Tase

Mikä on tase ja mistä se antaa tietoa?

Tase kertoo yrityksen omaisuuden ja velkojen arvoa tietyllä hetkellä sekä sen, miten yritystoiminta on rahoitettu. Tase rakentuu vastaavaa puolesta (yrityksen rahankäyttö, aineeton omaisuus & aineellinen omaisuus) ja vastattavaa puolesta (yrityksen rahoituksenlähteet). Vastattava puoli muodostuu oman pääomanehtoisesta rahoituksesta (esimerkiksi osakepääoma) sekä vieraan pääomanehtoisesta rahoituksesta.

Yrittäjän kannattaa aina tarkistaa, että yrityksen oma pääoma ei laske missään tilanteessa alle puoleen osakepääomasta selvitystilauhan välttämiseksi. Tässä tilanteessa yrityksen hallitusjäsenet saattavat joutua henkilökohtaiseen vastuuseen yrityksen veloista. Tämän lisäksi kehitysmenoaktivoinnin kanssa voi joutua pulaan: jos yritys aktivoi esimerkiksi tuotekehityskustannuksia kehitysmenojen alla, on huomioitava aktivointiedellytykset (suunnitelma, valmistumismetodi sekä sen kaupallistaminen). Jos ehdot eivät täyty, ovat hallituksen jäsenet taas kerran henkilökohtaisessa vastuussa.

(Teknologia)yritykset joutuvat usein tekemään tappiota alkuvaiheessa voimakkaan tuotekehityksensä ja kaupallistamapanoksensa vuoksi, joten taseessa tulisi olla riittävästi omaa pääomaehtoista rahoitusta. Taseesta tulisi myös tarkistaa myös varallisuuden rakenne ja kassavarojen suhde ostovelkoihin. Yrityksen maksuvalmius kannatta myös varmistaa kuukausittaisella kassavirtalaskelmaennusteella. Lisäksi yrityksen kannattaa rahoittaa omalla pääomallaan pitkäaikaista, vaikeasti myytävää omaisuuttaan.

On hyvä muistaa, että tase on poikkileikkaus tietystä hetkestä. Joten maksuvalmiutta ei tule arvioida pelkästään sen perusteella – luotettavin keino maksivalmiuden arvioimiseen on kassavirtalaskelmaennuste, sillä se huomioi myös lähikuukausina syntyvät tulot ja menot.

Asiasanat: