Substanssiarvo, tuottoarvo ja pääomasijoittajamenetelmä

Tietoa yrityksen arvon mittaukseen käytettävistä menetelmistä.

Substanssiarvo on yksinkertaisesti yrityksen varat vähennettynä veloilla. Tämän heikkoutena on se, ettei substanssiarvo ota käytännössä huomioon yrityksessä olevaa tietotaitoa, joka ilmenee taas tuloksentekokykynä. Yrityksen arvon perustuminen substanssiarvoon soveltuu parhaiten toimintansa lopettavan tai purettavaksi tarkoitetun yrityksen arvon määritykseen.

Tuottoarvon lähtökohtana on ajatus, että yritystä tai sen osuutta myytäessä osakkeenomistajat myyvät ja ostavat ”tuottoja”, joita yritystoiminta tuottaa. Laskelmissa käytetään yleensä verojen jälkeistä nettotuloa tai vapaata kassavirtaa. Edellä mainittuja käytetään, koska molemmat ovat ensimmäinen erä tuloksesta, jonka voidaan katsoa kuuluvan osakkeenomistajille. Näihin tulevaisuuden tuottoihin liittyy kuitenkin epävarmuus, joka huomioidaan diskonttaamalla verojen jälkeiset nettotulokset tai vapaat kassavirrat arvonmäärityshetkeen.

Pääomasijoittaja-menetelmä on niin sanottua Venture Capital –metodia (VC), josta käy hyvin ilmi yrityksen arvonmääritys pääomasijoitustoiminnan näkökulmasta. Tässä menetelmässä pääomasijoittaja arvioi etukäteen sijoitusajan, irtautumisvuoden nettotuloksen liiketoimintasuunnitelman perusteella ja tämän hän kertoo jollakin sopivalla P/E-luvulla, jolloin saadaan yrityksen kokonaisarvo irtautumisvuonna. Lopuksi irtautumisvuoden arvo diskontataan pääomasijoittajan diskonttokorolla tähän päivään, jolloin tuloksena saadaan yrityksen tämänhetkinen arvo.

Asiasanat: