Sairauspäiväraha

Sairausvakuutuslain (1224/2004) mukainen sairauspäiväraha korvaa 16—67–vuotiaan Suomessa vakuutetun ansionmenetystä sinä aikana, jolloin olet estynyt tekemästä työtäsi sairaudesta johtuvan työkyvyttömyyden vuoksi. Sairauspäivärahaan sinulla on oikeus omavastuuajan jälkeen. Omavastuuaika on pääsäännön mukaan sairastumispäivä ja yhdeksän sitä seuraavaa arkipäivää.

Lue lisää sairauslomasta, työnantajan palkanmaksuvelvollisuudesta, sairausajan palkasta sekä sairausvakuutuksesta TEKin lakitietosivuilta.

Miten sairauspäivärahaprosessi etenee?

Alla olevassa kaaviokuvassa on esitetty sairauspäivärahaprosessin eteneminen kokonaisuudessaan. ESA tarkoittaa ensisijaisuusaikaa, joka määritellään työeläkelakien mukaisen kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen alkamista varten. 1.6.2012 voimaan tulleet lakimuutokset on merkitty punaisella katkoviivalla.

LÄHDE: Eläketurvakeskuksen keskustelualoitteita 05/2011, Takaisin työhön vai työkyvyttömyyseläkkeelle? Työkykyä palauttavat prosessit, Kuuva Niina, kuva 2.

Sairausvakuutuslakiin 1224/2004 ja työterveyshuoltolakiin 1383/2001 on tehty merkittäviä muutoksia 1.6.2012 alkaen. Lakimuutosten tavoitteena on puuttua nykyistä varhaisemmin pitkittyviin työkyvyttömyyksiin. Tavoitteena on myös pidentää työuria tehostamalla toimenpiteitä, jotka vaikuttavat työkykysi palautumiseen ja helpottavat paluutasi työhön sairauspoissaolon jälkeen.

Lakimuutoksen sisältö tiivistettynä:

Sairauspäivärahan maksamisen edellytyksenä 90 sairauspäivärahapäivän jälkeen on, että toimitat Kelalle työterveyshuollon lausunnon. Lausunto sisältää arvion jäljellä olevasta työkyvystäsi sekä selvityksen mahdollisuudesta jatkaa työssä. Työterveyslääkärin tehtävänä on arvioida työntekijän jäljellä oleva työkyky. Työnantajan velvollisuutena on selvittää yhdessä työntekijän ja työterveyshuollon kanssa työntekijän mahdollisuudet jatkaa työssä.
Jotta Kela saisi tiedon pitkittyvistä sairauspoissaoloista ajoissa, sairauspäivärahaa sinun on haettava nykyisen neljän kuukauden sijasta kahden kuukauden kuluessa työkyvyttömyyden alkamisesta.
Työnantajan on ilmoitettava sairauspoissaolostasi työterveyshuoltoon viimeistään silloin, kun poissaolo on jatkunut kuukauden ajan.

Sairausvakuutuslain 1224/2004 mukaan Kelan on pyrittävä selvittämään kuntoutustarpeesi mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mutta viimeistään silloin, kun sairauspäivärahapäiviesi määrä ylittää 60 päivää. Tämä käytäntö säilyy ennallaan myös lakimuutosten jälkeen.