Ammatillinen kuntoutus auttaa

Työkykyongelmien varhainen havaitseminen ja niihin puuttuminen parantavat mahdollisuuksiasi jatkaa työelämässä. Usein työkykyongelmiin riittävät työpaikalla oikein mitoitetut ja kohdennetut työjärjestelyt. Aina työpaikan omat toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä ratkaisemaan työkyvyn haasteita. Tällöin on tärkeää toimia aloitteellisesti ja arvioida muita työssä jatkamista tukevia keinoja, kuten ammatillista kuntoutusta. Jos tarvitset ammatillista kuntoutusta, ota yhteyttä sinua hoitavaan lääkäriin, työterveyslääkäriin tai ammatillisen kuntoutuksen toimijoihin. Voit myös olla yhteydessä Kelan työkykyneuvojiin.

Ammatillisen kuntoutuksen toimijat

Työeläkevakuuttajilla eli työeläkeyhtiöillä ja -laitoksilla on ensisijainen vastuu työelämässä olevien ammatillisesta kuntoutuksesta.

Kela järjestää puolestaan ammatillista kuntoutusta niille, joilla ei ole oikeutta työeläkekuntoutukseen. Kela järjestää lisäksi työeläkekuntoutuksen piirissä oleville työikäisille erilaisia kuntoutuskursseja, joiden tavoitteena on toiminta- ja työkyvyn ylläpitäminen tai parantaminen. Tällaista kuntoutustoimintaa on esimerkiksi KIILA-kurssit eri ryhmille. Kela korvaa myös kuntoutuspsykoterapiaa 16–67 –vuotiaille. Kuntoutuspsykoterapian tavoitteena on tukea ja parantaa kuntoutujan työ- ja opiskelukykyä.

Tapaturma- ja liikennevakuutusyhtiöt vastaavat kuntoutuksesta, jos sen tarve aiheutuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta. Työ- ja elinkeinohallinnolle kuuluu lähinnä työttömien vajaakuntoisten ammatillinen kuntoutus. Terveydenhuolto ja Kela järjestävät lisäksi ammatillista kuntoutusta tukevaa lääkinnällistä kuntoutusta.

Kuntoutus on aina ensisijaista työkyvyttömyyseläkkeeseen nähden. Vielä työkyvyttömyyseläkettä ratkaistaessa selvitetään mahdollisuudet jatkaa työssä kuntoutuksen avulla.