Työllistymisvapaa

Työntekijällä on oikeus irtisanomisaikansa kuluessa työllistymisvapaaseen, jos työnantaja on irtisanonut hänen työsopimuksensa taloudellisilla ja tuotannollisilla irtisanomisperusteilla tai saneerausmenettelyn yhteydessä.

Sisältöä muutettu 1.7.2005

Työllistymisvapaan tarkoituksena on mahdollistaa työntekijän osallistuminen työllistymistä tukeviin toimenpiteisiin. Työllistymisvapaan aikana työntekijä saa täyttä palkkaa. Työllistymisvapaata työntekijä voi kuitenkin käyttää vain osallistuakseen seuraaviin laissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin:

  • julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa tarkoitetun työllistymisohjelman laatimiseen,
  • työllistymisohjelman mukaiseen työvoimapoliittiseen aikuiskoulutukseen, harjoitteluun ja työssäoppimiseen,
  • oma-aloitteeseen tai viranomaisaloitteeseen työpaikan hakuun ja työhaastatteluun tai
  • uudelleensijoitusvalmennukseen.

Työllistymisvapaan pituus määräytyy irtisanomisajan pituuden mukaan seuraavasti:

Irtisanomisajan pituus Työllistymisvapaan pituus
enintään 1 kk enintään yhteensä 5 työpäivää
yli 1 kk - 4 kk enintään yhteensä 10 työpäivää
yli 4 kk enintään yhteensä 20 työpäivää

Työllistymisvapaata voi pitää useammassa osassa, joko kokonaisina työpäivinä tai työpäivän osina. Työntekijän on ennen työllistymisvapaan tai sen osan käyttämistä ilmoitettava siitä työnantajalle niin hyvissä ajoin kuin mahdollista. Samalla työntekijän on ilmoitettava vapaan peruste. Lisäksi työntekijän on työnantajan pyynnöstä esitettävä luotettava selvitys kunkin vapaan perusteesta.

Työnantaja ja työntekijä voivat sopia työllistymisvapaasta toisin. Tällainen sopimus voidaan kuitenkin tehdä vasta työnantajan irtisanottua työsopimuksen. Työntekijä ei siis voi pätevästi luopua ennakolta, esimerkiksi työsopimusta tehdessään, oikeudestaan työllistymisvapaaseen.

Työllistymisvapaan käyttämisestä ei saa aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa. Lähtökohtana merkittävää haittaa arvioitaessa on, että vapaan epääminen on poikkeuksellista ja edellyttää yksittäisen työntekijän tilapäisestä poissaolosta työnantajalle tavallisesti, esimerkiksi sairauspoissaolosta, aiheutuvaa haittaa huomattavasti suurempaa haittaa. Vapaa on siis pääsääntöisesti annetava työntekijän ilmoittamana aikana. Työllistymisvapaan käyttämisestä voi aiheutua työnantajalle merkittävää haittaa esimerkiksi, jos vapaata käyttävä työntekijä ilmoittaisi siitä hyvin lähellä vapaan alkamista tai työllistymisvapaata käyttäisi usea työntekijä samanaikaisesti ja näistä aiheutuisi olennaisia vaikeuksia työn järjestelyille ottaen huomioon myös yrityksen koko.

Lainkohdat: Työsopimuslaki 7 luku 12§