Osa-aikaeläke

Tieto osa-aikaeläkkeestä, sen ehdoista, määrästä ja hakemisesta.

Sisältöä muutettu 8.1.2016

Edellytykset

Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen edellyttää, että työntekijä sopii työnantajan kanssa siirtymisestä kokoaikatyöstä osa-aikatyöhön. Työntekijällä ei ole ehdotonta oikeutta siirtyä osa-aikatyöhön, mutta työnantajan on pyrittävä järjestämään osa-aikaeläkkeelle haluavalle työntekijälle osa-aikatyötä. Muut osa-aikaeläkkeen saamisen edellytykset ovat pääpiirteissään seuraavat:

1. Työntekijä on täyttänyt 60 vuotta, jos on syntynyt ennen vuotta 1954, tai
    Työntekijä on täyttänyt 61 vuotta, jos on syntynyt vuonna 1954 tai myöhemmin.
2. Työntekijä on ansainnut työeläkettä viimeisen 15 vuoden aikana vähintään viisi vuotta.
3. Työntekijä on ollut kokopäivätyössä viimeisen puolentoista vuoden aikana vähintään 12 kuukautta. 
4. Työntekijä vähentää työpanostaan siirtymällä osa-aikatyöhön.
5. Työntekijä ei saa muuta omaa työeläkettä.Kokoaikatyön ehdot

Kokoaikatyön pitää olla ko. alalla sovitun kokoaikatyön mukaista. Jos työntekijällä on rinnakkaisia työsuhteita, niiden yhteenlasketun työajan pitää olla vähintään 35 tuntia viikossa. Siten esimerkiksi lyhennettyä työviikkoa tekevää ei voida pitää kokoaikatyössä olevana. Työntekijä voi olla työttömänä tai sairaslomalla ennen osa-aikaeläkkeen alkamista, mutta enintään yhteensä kuusi kuukautta viimeisen puolentoista vuoden aikana.

Osa-aikatyön ehdot

Osa-aikatyöhön siirryttäessä palkan pitää pienentyä 35 - 70 prosenttiin kokoaikatyön palkasta ja myös työajassa pitää tapahtua vastaava muutos. Työajan pitää olla 16 - 28 tuntia viikossa. Jotta työ kerryttäisi työttömyysturvalaissa tarkoitettua työssäoloehtoa, työajan tulee kuitenkin olla vähintään 18 tuntia viikossa. Jos viikoittainen työaika vaihtelee, se tasoitetaan 16 viikon aikana. Työstä voi olla yhdenjaksoisesti poissa enintään kuusi viikkoa. Vuosilomaa ja sairausaikoja ei lasketa keskeytysaikaan. Osa-aikaeläke lakkaa, jos työaikaan tulee yli kuuden viikon pituinen katkos, joka ei ole vuosilomaa tai sairauslomaa. Esimerkiksi lomautus on sellainen katkos.

Määrä 

Osa-aikaeläkkeenä maksetaan puolet kokoaikatyön ja osa-aikatyön palkkojen erotuksesta. Kokoaikatyön palkkana pidetään viimeisestä kokoaikaisesta työsuhteesta laskettua eläkepalkkaa. Se ei ole sama kuin viimeinen kuukausipalkka ennen osa-aikaeläkkeen alkamista. Osa-aikatyön palkkaan sisältyvät rahapalkan lisäksi luontoisedut, arvioidut ylityökorvaukset, mahdolliset muut lisät ja myös lomaraha, joka on laskettu osa-aikatyön palkasta.

Osa-aikaeläke voi olla enintään 75 prosenttia osa-aikaeläkkeen alkamiseen mennessä karttuneesta eläkkeestä. Osa-aikaeläke lakkaa, jos osa-aikatyön ansiot nousevat yli 70 prosentin tai laskevat alle 35 prosentin kokoaikatyön eläkepalkasta. Osa-aikaeläke lasketaan uudelleen, jos ansiot muuttuvat vähintään noin 10 prosenttia. Osa-aikaeläke lakkaa, jos muu ansioeläke alkaa sairauden tai iän perusteella.

Arvio osa-aikaeläkkeen määrästä kannattaa pyytää omalta eläkelaitokselta.

Vuosiloma

Osa-aikaeläkkeelle siirtyminen ei pääsääntöisesti vaikuta vuosiloman pituuteen. Vuosilomaa pidettäessä vuosilomapäiviksi lasketaan normaalisti kaikki arkipäivät, eikä vain toimihenkilön työpäiviä. Vuosilomapalkka ja lomaraha määräytyvät pääsääntöisesti osa-aikatyöstä maksettavan kuukausipalkan mukaan. Jos työaika kuitenkin on muuttunut lomanmääräytymisvuoden aikana, lomapalkka lasketaan prosenttiperusteisesti kyseisen lomanmääräytymisvuoden ansioiden perusteella. Osa-aikaeläkettä maksetaan myös vuosiloman ajalta.


Työkyvyttömyys

Työnantaja maksaa sairausajan palkkaa alalla sovellettavan työehtosopimuksen mukaan. Työnantajan palkanmaksuvelvollisuus kohdistuu kalenteriajan mukaan eikä se, että toimihenkilö työskentelee esimerkiksi vain kolmena päivänä viikossa, pidennä määriteltyä aikaa. Työkyvyttömyysajalta maksettava palkka sekä sairasvakuutuslain mukainen päiväraha määräytyvät osa-ajan palkan perusteella. Sairasloman ajalta maksetaan myös osa-aikaeläkettä. Jos henkilön työkyvyttömyys jatkuu pitkään, hänelle voidaan myöntää työkyvyttömyyseläke. Tällöin osa-aikaeläke lakkaa.

Työsuhteen päättyminen

Osa-aikaeläkkeen maksamisen ehtona on osa-aikatyö. Osa-aikaeläkkeen maksaminen päättyy aina työsuhteen päättyessä. Jos osa-aikaeläkkeellä olevan työntekijän työsopimus irtisanotaan eikä hänellä ole irtisanomisajalla työntekovelvollisuutta tai hänen työaikansa muuten vähenee irtisanomisajalla siten, ettei se täytä osa-aikaeläkkeen työaikaedellytystä, hänellä on oikeus saada osa-aikaeläkettä enintään kuuden viikon ajan, mikäli muut maksamisen edellytykset täyttyvät.

Osa-aikaeläkkeellä olleen henkilön ansioon suhteutetun päivärahan suuruus määräytyy osa-aikaeläkettä edeltäneen kokoaikatyön palkkatulon mukaan.

Lomautus 

Lomautuksen osalta on huomattava, että osa-aikaeläkkeen maksaminen keskeytetään, mikäli henkilö on yhtäjaksoisesti poissa työstä yli kuusi viikkoa. Tähän ei lasketa mukaan vuosi- eikä sairasloman aikaa. Tämän vuoksi enintään kuuden viikon lomautuksen ajalta maksetaan osa-aikaeläkettä ja osa-aikaeläke lakkautetaan, mikäli lomautus kestää yli kuusi viikkoa. Lomautuksen ajalta maksettavan työttömyyspäivärahan suuruus määräytyy samalla tavoin kuin työsuhteen päättyessä. Työttömyyspäivärahan ja maksettavan osa-aikaeläkkeen välillä suoritetaan yhteensovitus siten, että työttömyyspäivärahaa vähennetään osa-aikaeläkkeen määrällä.

Osa-aikaeläkkeen hakeminen

Osa-aikaeläkettä haetaan eläkelaitokselta, jonka kautta toimihenkilön työeläketurva on järjestetty. Osa-aikaeläkkeelle aikovan kannattaa ottaa yhteyttä omaan eläkelaitokseen ja selvittää jo ennen työn vähentämistä ja eläkkeen hakemista täyttyvätkö eläkkeen saannin edellytykset.

Tarkempia tietoja osa-aikaeläkkeestä ja sen hakemisesta saa eläkelaitoksilta ja eläketurvakeskuksesta.

Lainkohdat: Työntekijän eläkelaki ja työttömyysturvalaki 6 luku 4§

Asiasanat: