Etätyösopimus

Tietoa työsuhteessa tehtävästä etätyöstä.

Sisältöä muutettu 1.8.2012

Tällä sivulla käsitellään vain työsuhteessa tehtävää etätyötä.

Etätyöntekijä on Suomessa työlainsäädännössä normaalisti työsuhteessa ja työlainsäädännön piirissä. Etätyö on vain tapa organisoida työtä, ei erillinen työsuhdemuoto. Työsuhteiseen etätyöntekijään sovelletaan pienin poikkeuksin kaikkea työlainsäädäntöä eikä työntekijän asema tässä suhteessa poikkea työnantajan tiloissa työtä tekevästä työntekijästä. Mikäli työntekijän työhön sovelletaan jonkin työehtosopimuksen määräyksiä, soveltuvat nämä samalla tavoin myös etätyön aikana. Etätyöntekijä on oikeutettu samoihin palkkaehtoihin, vuosilomaan, sairaslomaan, eläkkeeseen jne. kuin muutkin yrityksen työntekijät. Tästä pääsäännöstä on olemassa joitain poikkeuksia. Keskeisin poikkeus liittyy työaikalakiin, jonka mukaan työaikalakia ei sovelleta työhön, jota työntekijä tekee kotonaan tai muutoin sellaisissa olosuhteissa, ettei voida katsoa työnantajan asiaksi valvoa työhön käytettävän ajan järjestelyjä. Erikseen on syytä todeta, ettei laki salli etätyöntekijän asettamista huonompaan asemaan työsuhteen ehdoissa pelkästään etätyön johdosta.

Etätyöhön siirtyminen on vapaaehtoista sekä työntekijälle että työnantajalle. Siirtyminen edellyttää sopimista, joka on syytä tehdä kirjallisesti. Tämä johtuu siitä, että työskentelypaikan muutos aiheuttaa samalla monia muutoksia esimerkiksi työaikoihin, työn johtoon ja valvontaan, työvälineisiin jne. Suullista sopimusta voidaan pitää riittävänä vain kun kysymyksessä on satunnainen etätyö.

Etätyöntekijän työsopimuksesta on hyvä käydä ilmi seuraavat asiat:

Sopimuksen osapuolet

Etätyöjärjestelyn kesto ja muoto

 • toistaiseksi voimassa oleva vai määräaikainen
 • kokoaikainen, osa-aikainen vai esimerkiksi etätyöoptio

Etätyön alkamisajankohta

Etätyön päättymisajankohta, jos kysymyksessä on määräaikainen sopimus

Etätyöjärjestelyn irtisanottavuus

 • sovitaan irtisanomismahdollisuudesta ja sen toteuttamistavoista
 • lähtökohtaisesti etätyön päättämistä koskeva ilmoitus ei merkitse työsopimuksen irtisanomista, vaan etätyösopimuksen päättyessä työntekijä palaa työskentelemään työsopimuksensa mukaiseen yrityksen toimipisteeseen

Etätyönä tehtävät työtehtävät

Työn suorittamispaikka

Työaika ja työmäärä

 • myös mahdollisista työaikakorvauksista (ylityö, lisätyö, sunnuntaityö yms.) on syytä sopia

Palkkaus

Vuosiloma

Sovellettava työehtosopimus

Työn johto ja valvonta ja raportointijärjestelyt

Osasto, johon työntekijä kuuluu

Työvälineet

 • hankinta, ylläpito ja tekninen tuki
 • vakuutukset

Kustannusten korvaaminen

Tietoturvallisuusjärjestelyt

 • menettelytavat
 • käyttörajoitukset

Yhteydenpito työpaikalle

Seurantajärjestelyt ja tietosuoja

Toimenpiteet etätyöjärjestelyn päättyessä

 • työnantajan omistamien työvälineiden, -kalusteiden ja materiaalien palauttamiseen liittyvät asiat
 • tietoturvallisuuskysymykset/tietoliikenneratkaisujen purkaminen

Mikäli työntekijä palkataan suoraan etätyöhön (hän ei siis siirry etätyöhön normaalilta työntekemispaikaltaan) ja etätyöstä näin ollen sovitaan osana muuta työsopimusta, on sopimuksessa mainittava myös kaikki muut työsopimuksessa tarvittavat seikat. Näistä lisää työsopimuksen tekemistä käsittelevällä sivulla.

Asiasanat: