Tekniikan yliopistokoulutuksen kehittäminen

Tekniikan yliopistokoulutuksen kehittäminen

TEK tekee aktiivista yhteistyötä yliopistojen ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa tekniikan yliopistokoulutuksen kehittämiseksi.

Uskomme, että yhteistyöllä voimme kehittää koulutusta vastaamaan tulevaisuuden laajoihin yhteiskunnallisiin haasteisiin, työelämän tarpeisiin sekä turvaamaan valmistuneiden laadukkaan työllistymisen.

Yliopistojen edustajien (johto, opettajat, suunnittelijat ja opiskelijat) lisäksi tekniikan yliopistokoulutuksen keskeisiä sidosryhmiä ovat työelämän edustajat ja poliittiset päättäjät.

tietoa koulutuksen kehittämistyöhön

TEKin koulutusta kartoittavia tutkimuksia ovat muun muassa:

Nämä tutkimukset ovat keskittyneet muun muassa tutkimuksen vaikuttavuuteen yliopistoissa:

TEK myös kokoaa tietopaketteja ja ”työkalupakkeja” eri teemoista, kuten kestävän kehityksen osaamisesta. Keskeisimmät tavoitteet ja suuntaviivat TEKin koulutuspoliittiselle vaikuttamiselle on koottu Parasta Suomelle koulutuspoliittiseen ohjelmaan.

Näkemyksemme mukaan tieto leviää parhaiten ja jalkautuu osaksi toimintaa keskeisten sidosryhmien yhteistyössä. Vuorovaikutusta tukevien asiantuntijoiden foorumeiden ja verkostojen luonti sekä hankkeiden koordinointi on oleellinen osa TEKin koulutuspoliittista toimintaa.

TEKin asiantuntijat osallistuvat myös monien koulutusta kehittävien sidosryhmähankkeiden toteuttamiseen ja sisällöntuotantoon.  Näitä ovat muun muassa Yritysyhteistyö opetuksessa -käsikirja sekä ESR-hanke Työelämäjaksojen ja työssäoppimisen edistäminen yliopisto-opinnoissa.

Näitä asioita ajamme:

  • Yliopistoissa on monipuoliset, innostavat ja ajanmukaiset opetus- ja oppimisympäristöt
  • Opetus tukee jokaisen opiskelijan itsetuntemusta ja vastuuta elinympäristöstä
  • Päätoimisesti opettavilla on pedagogista osaamista
  • Valmistuneet työllistyvät hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin
Asiasanat: