Koulupolun alku

Tekniikan alan opinnot rakentuvat perusopetuksen ja lukion oppien pohjalle.

Perusopetuksen ja lukion aikana nuori luo pohjan osaamiselleen ja ymmärtämiselleen sekä harjoittelee oppimaan. Osaaminen ja tiedon jakaminen, yhdessä tekeminen sekä kokonaisuuksien ja merkitysten ymmärtäminen ovat tulevaisuudessa entistä tärkeämmässä roolissa perinteisen ammattiosaamisen lisäksi. Näitä taitoja harjoitellaan joka päivä, kaikissa kouluaineissa. 

Eri kouluaineiden merkitys tulevaisuuden insinöörille tai matemaattis-luonnontieteellispohjaiselle jatkokoulutukselle

Matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantiede

Tekniikan aluella luonnontieteet muodostavat pohjan ilmiöiden tutkimiselle ja syys-seuraussuhteen hahmottamiselle. Ilmiöpohjainen oppiminen ja sitä tukeva oppimistympäristö vahvistavat oppimista, keskinäisten riippuvuuksien ymmärtämistä ja kokonaisuuksien hahmottamista. Lue lisää...

Äidinkieli ja vieraat kielet

Oppimisen perusta on vahva oma kieli. Kielitaito on edellytys asioiden syvälliselle ymmärtämiselle ja edelleen asian sisäistämiselle. Vain kunnolla omaksuttuja asioita pystyy hyvin tuloksin soveltamaan luovasti ja ennakkkoluulottomasti uusiin tilanteisiin ja ilmiöihin. Lue lisää...

Historia ja yhteiskuntaoppi

Kulttuuri ja ihmisyhteisön arvostamat asiat ovat muotoutuneet aikojen kuluessa. Alueen historia valottaa usein tänään nähtävien yhteiskunnallisten ilmiöiden tai jännitteiden taustoja. Jos haluaa toimia siinä yhteisössä rakentavasti, on aiheellista myös tuntea taustat. Lue lisää...

Uskonto, elämänkatsomustieto

Monet toimintatavat muissa maissa nojaavat paikalliseen kulttuuriin. Myös kansainväliset suuryritykset omaksuvat paikallisia toimintapoja omissa toimipistessään ympäri maailman. Lue lisää...

Taito- ja taideaineet

Ihmisen toiminta ja oppiminen on kehityshistorian valossa painottunut vahvasti kädellisyyteen ja sen hyödyntämiseen. Lue lisää...

Filosofia ja etiikka

Ihmisellä on aina vastuu omasta toiminnastaan. Eettinen toiminta yhteiskunnan jäsenenä edellyttää asioiden tarkastelua monista eri näkökulmista. Joskus täydellistä yksimielisyyttä ei löydy, mutta perusteltu näkemys on kaikkien helpompi hyväksyä ja toimia jatkossa yhteisön kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Lue lisää...

Sosiaalisuus - yhdessä tekemisen ja olemisen taidot

Työelämässä kohdataan muita ihmisiä ja alasta riippumatta töitä tehdään jossain vaiheessa toisten ihmisten kanssa. Sosiaalisuus työelämässä tarkoittaa hyvää käytöstä ja toisten ihmisten huomioon ottamista. "Kiitos", "anteeksi", "huomenta", "näkemiin" ja "hei" ovat työyhteisössä tärkeitä sanoja ja riittävät mainiosti. Jos vielä huomioit kanssaihmiset kevyellä katsekontaktilla, niin olet jo omalta osaltasi onnistunut.

Pelkät sanat eivät kanna pitkälle. Omien työtehtävien huolellinen suoritus ja aktiivinen uuden oppiminen on työyhteisön arvostamaa osaamista. Jos tekee sen, mitä on sovittu eikä omalla toiminnallaan aiheuta muille tarpeetonta lisätyötä, ovat työelämän sosiaaliset perusteet hallinnassa. Lue lisää...

Oppiminen ja opetus

Innokas.fi -verkosto toimii valtakunnallisesti koulujen oppimisympäristöjen kehittämiseksi. Se on muodostettu tukemaan opettajien ja oppilaiden osaamisen kehittämistä.  Verkoston sydän on vertaisryhmä ja sen osaajien tuki kokonaisvaltaista oppimista ja ohjelmoinnin ja robotiikan parissa.

Mistä ohjelmoinnin voi aloittaa, jos ei vielä tiedä siitä mitään? Koodi2016 auttaa alkuun.

Alle 20-vuotiaat voivat osallistua omalla tiede- tai tekniikkaprojektillaan Tutki-Kokeile-Kehitä -kilpailuun. Lisätietoja tukoke.fi

Asiasanat: