Vastavalmistuneet

Tekniikan korkeakoulutetut ovat oman alansa asiantuntijoina yhteistyökykyisiä ja kehittymishaluisia.

Vastavalmistuneet työllistyvät koulutusta vastaaviin tehtäviin

Tekniikan yliopistoista vastavalmistuneille tehdyn palautekyselyn mukaan lähes neljä viidestä arvioi valmistumisvaiheen työtehtävien vastaavan vaativuudeltaan hyvin tai erittäin hyvin koulutustasoa. Kolme viidestä vastavalmistuneesta on valmistumishetkellä työsuhteessa, 6 prosenttia jatkaa päätoimisena jatko-opiskelijana ja neljännes hakee töitä.

Vastavalmistuneiden diplomi-insinöörien ja arkkitehtien peruspalkka on 3000 euroa kuukaudessa. Valtaosa (84 prosenttia) vastaajista on tyytyväisiä suoritettuun tutkintoon ja valitsisi uudelleen diplomi-insinööri- tai arkkitehtikoulutuksen.

töihin kokemuksella ja kontakteilla

Tekniikan alalta valmistuneilla on tyypillisesti noin kaksi vuotta työkokemusta, josta reilu 70 prosenttia omalta alalta. Ennen valmistumista kerrytetty työkokemus korreloi vahvasti työllistymisen kanssa. Lähes puolet vuonna 2015 valmistuneista työllistyi diplomityöpaikkaansa ja lähes 30 prosenttia muulle opintojen aikaiselle työnantajalle. Vain joka viides vastavalmistunut työllistyi työpaikkaan, josta ei ollut aiempaa kokemusta.

Tekniikan alan opiskelijoiden työssäkäyntiä, uraodotuksia ja asenteita työelämää kohtaan tarkastellaan vuosittain TEKin opiskelijatutkimuksessa. Sen tulosten pohjalta laaditaan myös harjoittelu- ja diplomityöpalkkasuositukset.

Ulkomaiset vastavalmistuneet haasteiden edessä

Ero suomalaisten ja ulkomaalaisten työllistymisessä on kuitenkin selvä: kun kotimaisista vastavalmistuneista lähes kaksi kolmesta on työsuhteessa, ulkomaalaisista vain joka neljäs. Syitä Suomessa valmistuneiden ulkomaalaisten tekniikan korkeakoulutettujen heikkoon työllistymiseen on useita, mm. vähäinen työelämäkokemus ja -kontaktit, heikko kielitaito sekä vähäinen integroituminen suomalaiseen yhteiskuntaan. He myös  kohtaavat ennakkoluuloja työelämässä. Yhtä kaikki, yhteiskuntamme ei kaikilta osin hyödynnä ulkomaalaisten tekniikan korkeakoulutettujen osaamista.

Työelämässä tarvittavat valmiudet

Palautekyselyssä tarkastellaan erilaisten osaamisten tärkeyttä työelämän kannalta sekä osaamisen kehittymistä opinnoissa ja opintojen aikaisissa töissä. Vastavalmistuneiden mukaan työelämässä tarvitaan erityisesti ongelmanratkaisutaitoja, ajanhallintaa ja priorisointikykyä sekä halua oman osaamisen kehittämiseen. Myös esiintymis- ja ryhmätyötaidot koetaan tärkeiksi.

Tavoitteena laadukas koulutus

TEK ja teknillisen yliopistokoulutuksen yksiköt keräävät vuosittain palautetta tekniikan alalta valmistuneilta diplomi-insinööreiltä ja arkkitehdeiltä. Vuodesta 2011 yhteisesti toteutettu vastavalmistuneiden palautekysely antaa luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa koulutuksen laadusta. Siinä ovat mukana kaikki tekniikan yliopistokoulutuksen yksiköt. 2015 valmistuneista 1914 eli 72 prosenttia vastasi kyselyyn. Kyselyssä kerätään palautetta muun muassa opintojen ohjauksesta ja sujuvuudesta, osaamisen kehittymisestä, vastavalmistuneiden työllistymisestä, sekä siitä miten opintojen antamat valmiudet vastaavat työelämän odotuksiin. Palautetietoa hyödynnetään tekniikan yliopisto-opetuksen kehittämisessä ja koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa.

 

TEK-lehti: Vastavalmistunut työllistyy kokemuksella ja kontakteilla