Kestävän kehityksen työkalupakki

Mitä kestävän kehityksen osaaminen tarkoittaa ja miten sitä voi opettaa ja oppia?

Kestävän kehityksen osaamisen perusteet tulisi sisältyä jokaisen tekniikan korkeakoulutetun tutkintoon. Kestävän kehityksen opettaminen ei kuitenkaan tarkoita, että jo nykyisellään täyteen opetussuunnitelmaan pitäisi lisätä runsaasti uutta sisältöä. Kestävän kehityksen osaamistarpeet ovat pitkälti enemmän ajattelutapoihin ja arvoihin liittyviä, joita on mahdollista ottaa huomioon nykyistä sisältöä opetettaessa.

Aktivoivaa opetusta

Olennaista on opiskelijan aktivoituminen ja osallistuminen oppimisprosessissa. Tärkeää on luoda avoin ja kannustava oppimisympäristö, jossa omaehtoista ja etsivää ymmärrystä mahdollisine virhetulkintoineenkaan ei tarvitse pelätä, vaan ”riskinottoon” kannustetaan. Tällainen oppimisympäristö kannustaa luovaan osaamiseen ja myös yrittäjyyteen. Kestävän kehityksen haasteet ovat monimutkaisia. Siksi tarvitaan parhaat ja luovimmat mahdolliset ratkaisut.

Kestävän kehityksen osaamisen perustana on luottamus ja yhdessätekeminen. Myös tämän sivuston synnyn taustalla on tekniikan korkeakoulutuksen kansallisessa yhteistyöryhmässä tehty tutkimus- ja kehittämistyö kestävän kehityksen osaamisen nykytilasta ja kehittämistarpeista tekniikan korkeakoulutuksessa

Yhteisöllinen oppiminen on muutoksen avain niin tekniikan korkeakoulutuksessa kuin laajemmin yhteiskunnassa kestävän hyvinvoinnin rakentamisessa. 

Opettajan rooli

Kestävän kehityksen kompleksisen ja arvoihin pohjautuvan luonteen seurauksena opetuksessa olennaista on opettajan roolin muutos. Klassinen näkemys opettajasta, joka välittää tiedon enemmän tai vähemmän passiivisille opiskelijoille ei toimi. Kestävää kehitystä ei voi syöttää toiselle, vaan ajatusprosessi täytyy käydä itse läpi. Opettajan rooli on täten enemmänkin oppimisprosessin ohjaaminen eli opiskelijoiden tukeminen tiedon haussa ja teorian omaksumisessa.

Tämä edellyttää myös erilaisten opetusmenetelmien käyttöönottoa perinteisten luentojen ja laskuharjoitusten rinnalle. Erilaiset tapaustutkimukset tai caset ovat esimerkiksi hyviä eettisten kysymysten käsittelyssä. Niin uusien kuin perinteistenkin opetusmenetelmien kohdalla keskeistä on, että ne toteutetaan hyvin. Koulutuksen laatuun panostaminen on tärkeää. Huonosti toteutettuina uudenlaiset opetusmenetelmät voivat kääntyä täysin alkuperäistä tavoitettaan vastaan. Opetusmenetelmät tulisi myös aina valita tavoitteen mukaan.

Olennaisesta on opetuksesta vastaavien henkilöiden kestävään kehitykseen liittyvät asenteet ja osaaminen. Opettajilla on oltava tieto opettamiensa aiheiden liittymisestä kestävän kehityksen haasteisiin ja tämä pitää myös tuoda selvästi ilmi opetuksessa.

Asiasanat: