Diplomityöpalkinto

Diplomityöpalkinto on TEKin ja TFiFin myöntämä stipendi, jolla palkitaan vuosittain yksi tai useampi edellisenä vuotena tutkintonsa suorittanut diplomi-insinööri tai arkkitehti.

Ehdokkaiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota teknistieteelliseen koulutuksen laadullisiin tekijöihin tavoitteena kannustaa tekniikan ylioppilaita tulokselliseen opiskeluun, laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen osaamiseen sekä poikkitieteellisen tiedon soveltamiseen.

Tekniikan akateemiset TEKin ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n hallitukset ovat vahvistaneet diplomityöpalkinnolle jakoperusteet sekä valintamenettelyn.

Valintakriteerit

Diplomityöpalkinnon saajaa valittaessa, käytetään seuraavia valintakriteerejä:

  1. Diplomityön arvosana, jonka tulee olla kiitettävä tai erittäin hyvä,
  2. Diplomityön aiheen käsittely, jonka tulee olla laaja-alaista siten, että se osoittaa tekijän hallitsevan aihealueen kokonaisvaltaisesti,
  3. Diplomityön sisältö, jonka tulee ilmentää tekijän taitoa soveltaa samanaikaisesti eri teknisten tieteiden osaamista,
  4. Diplomityön uutuusarvo, käyttökelpoisuus ja monitieteellisyys,
  5. Diplomityön tekemiseen käytetty aika.

Valintakriteerejä voidaan soveltaa samanaikaisesti tai siten, että painotetaan näistä jotakin tai joitakin, joissa diplomityöntekijä on erityisesti ansioitunut.

Valintamenettely

Valintamenettely on kaksijakoinen.

Ensimmäisessä vaiheessa teknilliset korkeakoulut ja tiedekunnat valitsevat kukin kolme ehdokasta palkinnon saajiksi. Korkeakoulut ja teknilliset tiedekunnat valitsevat ehdokkaansa palkintovuotta edeltäneeltä vuodelta.

Ehdokkaiden diplomitöiden tiivistelmistä ja arvostelijoiden lausunnoista lähetään kopiot TEKin toimistoon kunkin vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. 

Toisessa vaiheessa teknologiavaliokunnan nimeämä diplomityöpalkintotoimikunta (TEK kuusi ja TFiF kaksi jäsentä) valitsee palkinnonsaajan tai saajat.

Valintaohjeet teknillisille korkeakouluille ja tiedekunnille

Tekniikan akateemiset TEK ja Tekniska Föreningen i Finland r.f. pyytävät vuosittain korkeakouluja nimeämään ehdokkaat palkinnon saajiksi.

Teknilliset korkeakoulut ja tiedekunnat pyytävät professoreilta ja apulaisprofessoreilta esityksiä diplomityöpalkinnon saajiksi.

Palkinnon saajat ja palkitut työt vuodesta 1986.

Asiasanat: