Diplomityöpalkinto

Diplomityöpalkinto on TEKin ja TFiFin myöntämä stipendi, jolla palkitaan vuosittain yksi tai useampi edellisenä vuotena tutkintonsa suorittanut diplomi-insinööri tai arkkitehti.

Ehdokkaiden arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota teknistieteelliseen koulutuksen laadullisiin tekijöihin tavoitteena kannustaa tekniikan ylioppilaita tulokselliseen opiskeluun, laaja-alaiseen ja kokonaisvaltaiseen osaamiseen sekä poikkitieteellisen tiedon soveltamiseen.

Tekniikan akateemiset TEKin ja Tekniska Föreningen i Finland r.f:n hallitukset ovat vahvistaneet diplomityöpalkinnolle jakoperusteet sekä valintamenettelyn.

Valintakriteerit

Diplomityöpalkinnon saajaa valittaessa, käytetään seuraavia valintakriteerejä:

  1. Diplomityön arvosana, jonka tulee olla kiitettävä (5) tai arvosteluasteikosta riippuen vastaava,
  2. Diplomityön aiheen käsittely, jonka tulee olla laaja-alaista siten, että se osoittaa tekijän hallitsevan aihealueen kokonaisvaltaisesti,
  3. Diplomityön sisältö, jonka tulee ilmentää tekijän taitoa soveltaa samanaikaisesti eri teknisten tieteiden osaamista,
  4. Diplomityön uutuusarvo, käyttökelpoisuus ja monitieteellisyys,
  5. Diplomityön tekemiseen käytetty aika.

Valintakriteerejä voidaan soveltaa samanaikaisesti tai siten, että painotetaan näistä jotakin tai joitakin, joissa diplomityöntekijä on erityisesti ansioitunut.

Valintamenettely

Valintamenettely on kaksijakoinen.

Ensimmäisessä vaiheessa yliopistot valitsevat enintään kolme ehdokasta/yliopisto palkinnon saajiksi palkintovuotta edeltäneen vuoden aikanan valmistuneista töistä.

Ehdokkaiden diplomitöistä, niiden tiivistelmistä ja arvostelijoiden lausunnoista lähetään kopiot TEKin toimistoon kunkin vuoden tammikuun 31. päivään mennessä. 

Toisessa vaiheessa teknologiavaliokunnan nimeämä diplomityöpalkintotoimikunta valitsee palkinnonsaajan tai saajat.

 

Palkinnon saajat ja palkitut työt vuodesta 1986.

Asiasanat: