Sopimukset

Vältä tulkintavaikeudet ja sovi asioista selkeästi jo etukäteen.

Sopimukset kuuluvat keskeisenä osana normaaliin yritystoimintaan millä tahansa toimialalla. Parhaiten tulkintaerimielisyydet vältetään sopimalla asioista etukäteen kirjallisesti mahdollisimman selkeästi ja yksiselitteisesti.

Osakassopimus

Jos perustat yrityksen yhdessä toisten kanssa, on syytä jo perustamisvaiheessa laatia osakassopimus, jossa säännellään osakkaiden keskinäisiä oikeuksia ja velvollisuuksia. Sopimuksen tulisi ottaa kantaa varojen jakamiseen ja taloudellisten etujen määrään ja muotoon, kuten osingonjakoon, työnteon perusteella maksettavaan palkkaan ja kannustinjärjestelmiin. Sopimukseen kannattaa sisällyttää myös menettelytavat siinä tapauksessa, että joku osakkaista haluaa irtaantua yhtiöstä.

Toimeksiantosopimus

Yksi tärkeimmistä yrittäjän sopimuksista on toimeksiantosopimus. Sopimuksella toimeksiantaja ja toimeksisaaja määrittelevät yhteiset pelisäännöt eli mitä toimeksiantoon sisältyy ja millä ehdoin toimitaan. Sopimus voi koskea esimerkiksi asiantuntijapalveluiden ostamista. Sopimus kannattaa tehdä kirjallisesti ja siinä tulee sopia ainakin seuraavat asiat:

Asiasanat: