Soviteltua työttömyyspäivärahaa sivutoimiselle yrittäjälle

TE-toimiston päätös perustuu aina kokonaisharkintaan. Mitään viikoittaista tuntirajaa ei ole.

Yritystoiminta tai oma työ katsotaan työttömyysturvalain mukaan sivutoimiseksi, jos:

  • Yritystoiminnan tai oman työn vaatiman työmäärän voidaan katsoa olevan niin vähäinen, ettei se ole esteenä kokoaikaisen työn vastaanottamiselle.
  • Yritystoimintaa on harjoitettu kokoaikatyön ohella riittävän pitkään (kuusi kuukautta).
  • Yritystoiminta on alkavaa ja työmäärältään niin vähäistä, että sitä voidaan pitää sivutoimisena.
  • Yritystoiminnan voi osoittaa sivutoimiseksi myös päätoimisilla, normaalisti edenneillä opinnoilla, jotka ovat kestäneet yritystoiminnan aikana vähintään kuusi kuukautta.

Oleellista yritystoiminnan työmäärä

TE-toimisto ratkaisee työttömyysetuuden työvoimapoliittiset edellytykset ja onko työllistyminen yritystoiminnassa pää- vai sivutoimista. Mitään viikoittaista tuntirajaa ei ole vaan ratkaisu perustuu siihen, kuinka suuri on yritystoiminnan vaatima työmäärä.

TE-toimisto pyytää henkilöltä selvityksen yritystoiminnasta. Pyydettäviä selvityksiä ovat muun muassa:

  • kuinka paljon yritystoiminta häntä työllistää,
  • kuinka sitovaa toiminta on sekä
  • hakeeko ja onko hän valmis vastaanottamaan kokoaikatyötä.

Päätös perustuu aina TE-toimiston kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon kaikki toiminnan työllistävyydestä saadut selvitykset.

  • Yritystoiminnan vaatima työmäärä on ratkaiseva, eikä esimerkiksi se, miten paljon tai vähän tuloja toiminnasta on.
  • Sivutoimiseksi katsottu yritystoiminta ei muutu päätoimiseksi sen perusteella, että kokoaikainen palkkatyö päättyy, eikä myöskään ajan kulumisen perusteella.

TE-toimisto antaa työttömyyskassaa sitovan lausunnon siitä, työllistyykö hakija yritystoiminnassa pää- vai sivutoimisesti. Työttömyysetuuden maksaja (työttömyyskassa tai Kela) tutkii ja ratkaisee maksamisen muut edellytykset, kuten onko henkilö täyttänyt päivärahan edellytyksenä olevan työssäoloehdon ja miten henkilön yritystoiminnan tulot tai muut etuudet vaikuttavat etuuden määrään. Selvityksen perusteella työttömyysetuus maksetaan soviteltuna.

Yritystoiminnasta saatu tulo huomioidaan vähentävästi lähtökohtaisesti hakijan verotietojen mukaan. Jos vahvistettuja verotietoja ei vielä ole käytettävissä, arvioidaan tulot muulla luotettavalla selvityksellä, esimerkiksi esittämällä kirjanpito tuen maksajalle. Selvitystä tarvitaan myös silloin, kun yritystoiminta on verotuksen vahvistamisen jälkeen muuttunut olennaisesti.