Lomautus

Perustiedot lomautuksesta ja siitä mitä lomautustilanteessa voi tehdä.

Mikä on lomautus?

Lomauttamisella tarkoitetaan työnantajan aloitteesta tapahtuvaa työnteon ja palkanmaksun keskeyttämistä työsuhteen ehtojen pysyessä muutoin voimassa. Lomauttaminen voi olla voimassa joko toistaiseksi tai määräajan. Tavoitteena on joka tapauksessa väliaikainen ratkaisu.

Työn väheneminen lomautusperusteena

Mikäli työn väheneminen on vain tilapäistä, työntekijää ei saa irtisanoa. Tällöin lomautus tulee lähinnä kysymykseen. Työn vähenemistä pidetään pääsääntöisesti tilapäisenä, jos aika jolta työ on vähentynyt, ei ylitä 90 päivää.

Työn väheneminen voi johtua monesta eri syystä. Tällaisia ovat esimerkiksi kysynnän väheneminen, kiristynyt kilpailu, siirtyminen alihankintaan, työnantajan rationalisointitoimenpiteet ja toiminnan supistaminen tai uudelleen suuntaaminen. Ongelmallisia ovat tilanteet, joissa työ ei varsinaisesti ole vähentynyt, mutta yritys on tuottanut tappiota ja irtisanoo työvoimaa kustannussäästön saamiseksi.

Lomauttaminen toistaiseksi?

Työnantaja saa lomauttaa työntekijän toistaiseksi, mikäli hänellä on taloudellinen tai tuotannollinen peruste irtisanomiseen. Työntekijä voidaan siis lomauttaa toistaiseksi, mikäli tarjolla oleva työ on vähentynyt taloudellisista, tuotannollisista tai työnantajan toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä olennaisesti ja pysyvästi, eikä työntekijää voida sijoittaa tai kohtuudella kouluttaa uudelleen. Tilanne on kansankielellä sanottuna sellainen, että horisontissa ei toistaiseksi työtä näy. Lomauttaminen ajatellaan kuitenkin tehtävän irtisanomisen sijaan, lievempänä toimenpiteenä.

Lomauttaminen määräajaksi?

Lomauttaminen voi tulla kyseeseen myös silloin, kun työn vähentyminen on luonteeltaan tilapäistä ja sen voidaan arvioida kestävän enintään 90 päivää. Tällöinkin edellytyksenä on, että työntekijää ei voida sijoittaa tai kouluttaa uusiin tehtäviin.

Lomauttaminen osa-aikaisesti?

Lomauttaminen voidaan toteuttaa myös lyhentämällä työntekijän työaikaa (osa-aikainen lomautus).

Kuka voidaan lomauttaa?

Lomauttaminen voidaan kohdistaa työntekijöihin, joiden työsopimus on voimassa toistaiseksi. Lomauttaa voidaan kuitenkin myös sellainen määräaikainen työntekijä, joka tekee työtä vakituisen työntekijän sijaisena ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työtekijä, jos tämä olisi työssä.

Lomautusilmoitus

Lomauttamisesta on ilmoitettava työntekijälle viimeistään 14 päivää ennen lomautuksen alkua. Työehtosopimuksissa on saatettu sopia pidemmästäkin ajasta. Ilmoituksesta on käytävä ilmi lomautuksen peruste, alkamisaika ja kesto tai arvioitu kesto.

Irtisanottua ei voida lomauttaa!

Työnantaja ei voi lomauttaa työntekijää sen jälkeen, kun työntekijän työsuhde on työnantajan toimesta irtisanottu. Työnantaja ei siis voi tällä tavalla vapautua irtisanomisajan palkan maksuvelvollisuudesta.

Lomauttamisesta ei tule sopia!

Lomautuksista ei tule sopia, koska on olemassa riski, että työttömyyskassa voi asettaa karenssin työttömyyspäivärahaan, koska henkilö on itse sopinut työttömyydestään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö luottamusmies voi neuvotella työnantajan kanssa yt-neuvotteluissa lomautusten ajankohdista ym. Neuvotteluita käydään ja on käytävä, mutta päätöksenteko ja vastuu lomautuksista on aina työnantajalla.

Lomautetun mahdollisuudesta tehdä ja hakea muita töitä

Lomautetun työsuhteessa on joitain merkittäviä poikkeamia suhteessa "aktiivisessa” työsuhteessa olevaan työntekijään. Näitä ovat mm. seuraavat:

Lomautetusta työstä ei ole irtisanomisaikaa, eli jos lomautettuna löydät uuden työn, voit irtisanoutua ja aloittaa uudessa työssä heti. Jos lomautus on kestänyt yhtäjaksoisesti yli 200 kalenteripäivää, on työnantajalla kuitenkin palkanmaksuvelvollisuus irtisanomisajalta, siten kuin työnantaja olisi irtisanonut työsuhteen. Tarkista kuitenkin TEKin lakimiehiltä tai asiamiehiltä että 200 päivää on varmasti täyttynyt.
Lomautettu voi ottaa vastaan uutta työtä ilman, että irtisanoutuu lomautustyöpaikasta (eli on siis lomautettuna ollessaan töissä toisella työnantajalla). Uudesta vastaanotetusta työstä on 5 päivän irtisanomisaika, mikä mahdollistaa lomautetun nopean töihin paluun lomautustyöpaikkaan (työnantajallasi on velvollisuus tiedottaa toistaiseksi voimassa olevan lomautuksen päättymisestä 7 päivää etukäteen).

Lomautus ja kilpaileva toiminta

Työntekijällä on oikeus tehdä työsopimus ammattiaan vastaavasta työstä lomautuksen ajaksi. Kysymys ei kuitenkaan saa olla suoranaisesti työnantajan kanssa kilpailevasta toiminnasta, sillä työsuhteeseen liittyvä kilpailevan toiminnan kielto on voimassa myös lomautuksen aikana. Epäselvissä tilanteissa on syytä olla yhteydessä TEKin lakimieheen. Työntekijä ei lomautuksen aikanakaan saa paljastaa työnantajan liike- ja ammattisalaisuuksia.

Vuosiloman pitäminen lomautusaikana

Vuosiloma on lakisääteinen ja se on annettava lain mukaa myös lomautetuille. Pääsääntö on että työnantaja määrää vuosiloman ajankohdan jos työntekijä ja työnantaja eivät sovi vuosiloman ajankohdasta. Vuosiloman ajalta työnantaja on palkanmaksuvelvollinen. Lomautus jatkuu normaalisti vuosiloman päätyttyä.

Lomauttamisen siirtäminen, keskeyttäminen ja päättäminen

Työsopimuslaki ei tunne lomautuksen siirtämismenettelyä. Tämän vuoksi lomautusta ei voida työnantajan toimesta yksipuolisesti siirtää, ellei tällaisesta menettelystä ole sovittu joko työehtosopimuksessa tai työntekijän kanssa. Työsopimuslain mukaan ainoa tapa muuttaa lomautuksen alkamisajankohtaa on perua lomautus ja antaa uusi lomautusilmoitus asianmukaisia ilmoitusaikoja noudattaen.
 
Työsopimuslaki ei myöskään tunne lomautuksen keskeyttämistä, mutta työehtosopimuksessa saatetaan sopia asiasta toisin. Lain mukaan työnantaja ei voi yksipuolisesti määrätä työntekijää kesken lomautuksen tilapäisesti työhön siten, että lomautus jatkuisi tämän tilapäisen työssäolon jälkeen. Lomautuksen keskeyttäminen on mahdollista vain, mikäli siitä erikseen sovitaan työntekijän ja työnantajan välillä. TEK ei suosittele sopimaan lomautuksen keskeyttämisestä, sillä tämmöisessä tapauksessa työsuhteen luonne muuttuu helposti muotoon ”tullaan töihin vain tarvittaessa”.
 
Työsopimuslain mukaan työnantajan ainoa mahdollisuus saada työntekijä töihin yksipuolisella päätöksellä on päättää lomautus. Uusi lomautus voi tällöin tietenkin alkaa uuden lomautusilmoituksen ja asianmukaisten ilmoitusaikojen jälkeen, edellyttäen luonnollisesti, että lomautuksen perusteet ovat edelleen olemassa.
 
Määräaikainen lomautus päättyy ilmoitetun tai sovitun määräajan päätyttyä. Toistaiseksi lomautetulle työntekijälle on ilmoitettava työnteon alkamisesta vähintään seitsemän päivää aikaisemmin, ellei muuta sovita.

Mitä työntekijän kannattaa tehdä tässä vaiheessa?

  • Jos joudut lomautetuksi, ks. ohjeet Työttömyysturva-sivulta
  • Mikäli haluat tutkituttaa lomauttamisesi lailliset perusteet, ota yhteyttä TEKin lakipalveluihin.
  • Vaikka päättäisit, että haluat jatkaa nykyisellä työnantajalla lomautuksen jälkeen viimeistään lomautus hyvä hetki alkaa parantaa omia työnhakuvalmiuksia. Kirjoita siis CV:si hakukuntoon!