Työsopimus

Työelämän perussopimus on työsopimus. Katso videovinkit, mistä kaikesta kannattaa sopia.

Työsopimuksen ABC 1/3 Toimipaikka, työaika ja erimielisyydet

 

Työsopimuksen ABC 2/3 Palkka, korvaukset ja vuosiloma

 

Työsopimuksen ABC 3/3 Salassapito, kilpailukielto ja immateriaalioikeudet

 
 

MIKÄ TYÖSOPIMUS?

Työsopimuksen solmivat työntekijä ja työnantaja, jotka sopivat keskenään työn tekemisestä ja siitä maksettavasta palkasta sekä muista eduista ja ehdoista. Työsopimus tulisi aina tehdä ennen työnteon aloittamista.

Työsopimus tulisi aina tehdä kirjallisena, koska suullisen sopimuksen sisältöä on vaikea todistaa. Erityisen vaikeaa tämä on, jos osa ehdoista on sovittu suullisesti, koska yleisesti oletetaan, ettei kirjallisen sopimuksen lisäksi tehdä suullista sopimusta. Jos työsuhteen jompikumpi osapuoli vaatii kirjallista työsopimusta, sellainen on laadittava.

1. Sovi työsopimuksen ehdoista kerralla

Työsopimus ei saa sisältää ehtoa, jonka perusteella työnantaja voi yksipuolisesti muuttaa sopimusta. Työsopimusta ei myöskään pidä allekirjoittaa, jos ei ymmärrä kaikkien sopimusehtojen merkitystä tai jos jokin sopimuskohta ei ole yksiselitteinen. Kannattaa myös tutustua kaikkiin niihin asiakirjoihin, joihin työsopimuksessa viitataan.

"Yritysfuusion yhteydessä fuusioitavan yrityksen työntekijöille tarjottiin uusia sopimuksia. Liitteet vaikuttivat arveluttavilta, joten pyysin TEKin lakimiehen apua sopimusten tarkastamiseksi. Saamieni lausuntojen pohjalta työnantaja vei sopimuksen liitteet uudelleenkirjoitettavaksi omalle lakimiehelleen, ja sopimukset saatiin työntekijän kannalta suotuisemmiksi.  "

Anonyymi jäsenpalaute

2. Työsopimus on henkilökohtainen ja vapaamuotoinen

Työsopimuslaki ja alakohtainen työehtosopimus määrittävät yleensä sopimuksen minimiehdot.

Työsopimus on henkilökohtainen ja vapaamuotoinen, eikä yrityksillä ole velvollisuutta solmia samaa työtä tekeville samanlaisia sopimuksia. Jos epäilet sopimusta merkittävästi kollegoitasi huonommaksi ja työpaikallasi on luottamusmies, voit ottaa häneen yhteyttä. Luottamusmiehet ovat yleensä tietoisia yrityksen yleisestä palkkatasosta ja muista sopimusseikoista.

3. Ota selvää palkkatasosta

Ennen sopimuksen allekirjoittamista ota selvää, mikä on yleinen palkkataso vastaavissa tehtävissä koulutuksellasi. TEKin työmarkkinatutkimukset antavat hyvän kuvan ammattikunnan palkkakehityksestä. TEK antaa myös alkupalkkasuosituksia vastavalmistuneille ja opiskelijoille.

4. Määräaikaiselle työsuhteelle pitää olla peruste

Määräaikaisissa työsopimuksissa pitää lukea työsuhteen päättymisajankohta sekä määräaikaisuuden syy, esimerkiksi sijaisuus, harjoittelu tai kesätyö. Määräaikaista työsopimusta ei voi irtisanoa kesken sopimuskauden, ellei siitä nimenomaan sovita. Useiden määräaikaisten sopimusten tekeminen peräkkäin työnantajan aloitteesta on laitonta, ellei määräaikaisuuksille ole laillista perustetta.

Työsuhteissa ei välttämättä aina ole koeaikaa. Koeajasta voidaan kuitenkin sopia erikseen työsopimuksessa. Koeajan pituus vaihtelee sopimuksen mukaan, mutta yleensä se on pisimmillään 4 kuukautta. Koeajan aikana työsopimus voidaan molemmin puolin purkaa ilman irtisanomisaikaa.

5. TESsiin kannattaa tutustua etukäteen

Mikäli työsuhteessa sovelletaan jotain työehtosopimusta (TES), on hyvä mainittava työsopimuksessa. Kysy työnantajalta, minkä alan TES sillä on käytössä. Jos tiedät sovellettavan TESsin etukäteen, kannattaa siihen tutustua ennen sopimuksen allekirjoitustilaisuutta.

Jos mitään TESiä ei sovelleta, olisi työsopimukseen kirjattava kaikki ne työehtosopimuksissa yleensä olevat säännökset, jotka ovat sinulle tärkeitä. Näitä ovat esimerkiksi lomaraha, sairasajan palkka ja matkakustannusten korvaukset.

6. Kieltosopimuksiin kannattaa suhtautua varauksella

Erilaiset kieltosopimukset ovat aina työntekijän asemaa heikentäviä, joten niihin kannattaa suhtautua varauksella. Erityisesti sopimussakkoihin sitoutumista tulee välttää.

Salassapitosopimuksen piiriin kuuluvat yleensä liiketoiminnalliset salaisuudet, eikä sitä pidä sekoittaa esimerkiksi terveydenhuoltoalan vaitiolovelvollisuuteen. Yleensä kieltosopimuksia solmitaan tuotekehitystä tai muuten uutta tietoa käsittelevissä tehtävissä.

Lakiin säädetyt työsopimusta koskevat määräykset löytyvät esimerkiksi Finlex-säädöstietopankista. Samasta palvelusta löytyvät myös kaikki yleissitovat työehtosopimukset.

Tärkeimmät työsopimukseen liittyvät asiat löytyvät selkokielisinä TEKin nettisivun lakitieto-osiosta. Ylempiä toimihenkilöitä koskevista työehtosopimuksista tietoa löytyy neuvottelujärjestömme Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n kotisivuilta. Muista kuitenkin, että eri työnantajilla on omat tapansa sopia asioista.

"TEK auttoi työsopimusvaiheessa tuomaan varmuutta siihen, että asiat ovat kuten pitääkin."

Anonyymi jäsenpalaute

 

Asiasanat: