Arvontarekisterin tietosuojaseloste

Arvontarekisterin tietosuojaseloste määrittelee, miten arvontaan liittyviä henkilötietoja käsitellään.

TEKin arvontarekisterin tietosuojaseloste

1 Yhteisrekisterinpitäjät ja rekisterin yhteyshenkilö

Nimi: Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry, Tekniikan Akateemiset ry
Osoite: Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki
Puhelin: (09) 2291 2291
Y-tunnus: 0201522-2, 0117014-0

TEK on kahden yhdistyksen yhteenliittymä, josta aiheutuen osa toiminnoista (ja yksiköistä) on juridisesti Tekniikan Akateemisten Liitto TEK ry:n alla ja osa Tekniikan Akateemiset ry:n alla. Työntekijöitä on tästä aiheutuen juridisesti kummassakin yhdistyksessä, mutta käytännössä työntekijät toimivat yhdessä. TEKin henkilöjäsenet ovat Tekniikan Akateemiset ry:n jäseniä.

Yhteyshenkilö: Susanna Bairoh
Sähköpostiosoite: susanna.bairoh(ät)tek.fi

2 Tietosuojavastaava

tietosuojavastaava(ät)tek.fi

3 Rekisteröidyt

Rekisterissä käsitellään Tekniikan Akateemiset ry:n ja Tekniikan Akateemisten Liitto ry:n  (jäljempänä ”Yhdistys”) arvontoihin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja.

4 Käsittelyn tarkoitukset ja käsittelyperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on mahdollistaa palkintojen arvonta ja palkintojen toimittaminen voittajille.

Henkilötietojen käsittelyperuste on rekisteröidyn suostumus.

5 Käsiteltävät henkilötiedot

Yhdistys käsittelee seuraavia arvontoihin osallistuvien henkilöiden henkilötietoja:

- henkilön yhteystiedot
- henkilön mahdollinen jäsennumero

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään vain rekisteröidyltä itseltään.

7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot

Henkilötietoja ei luovuteta tai siirretä kolmansille osapuolille.

8 Henkilötietojen siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9 Henkilötietojen säilytysaika

Arvonnan toteuttamisesta vastaava henkilö huolehtii henkilötietojen tuhoamisesta heti, kun arvonta on suoritettu ja palkinnot toimitettu.

10 Rekisteröidyn oikeudet

Arvontaan osallistuminen on aina vapaaehtoista.

Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

- saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;
- saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat Yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;
- vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
- vaatia henkilötietojensa poistamista;
- peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;
- saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot Yhdistykselle, Yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
- vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Rekisteröidyn tulee esittää edellä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö tämän tietosuojaselosteen Yhteydenotot-kohdan mukaisesti. Yhdistys voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöään kirjallisesti ja varmentamaan rekisteröidyn henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Yhdistys voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

11 Oikeus valittaa valvontaviranomaiselle

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa rekisteröidyn asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli rekisteröity katsoo, että Yhdistys ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

12 Tietoturva

Arvontoja varten kerättyjä henkilötietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennettu Yhdistyksen tietojärjestelmään, johon on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat.

Yhdistyksen käyttämät työasemat ja tallennusmediat ovat salattuja.

13 Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse tietosuojavastaavalle. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Tekniikan Akateemiset ry
Susanna Bairoh
Ratavartijankatu 2, 00520 Helsinki

14 Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 15.5.2018.

Asiasanat: