Vastavalmistuneiden palautekysely

Vuonna 2015 tekniikan yliopistoista valmistuneiden palautekyselyn perusteella DI-tutkinto antaa hyvän pohjan työelämään.

 

Lähes 80 prosenttia viime vuonna valmistuneista diplomi-insinööreistä ja arkkitehdeista oli työllistynyt sisällöltään tai vaativuudeltaan hyvin tai erittäin hyvin koulutusta vastaaviin tehtäviin. Tulos on parantunut viimeisen neljän vuoden ajan.

Heikosta taloustilanteesta huolimatta vastavalmistuneiden työttömyyden kasvu näyttäisi taittuneen. Tekniikan alalla valmistumishetkellä työsuhteessa on 60 % ja työtä etsii 27 %. Maaliskuun lopussa viimeisen 12 kk:n aikana valmistuneista työttömänä on enää 7,2%

Työllistymisessä avainasemassa ovat tutkinnon lisäksi työkokemus ja kontaktit. Kolme neljäsosaa tekniikan alalta valmistuneista ilmoitti työllistyneensä joko diplomityön tai aiemman opintojen aikaisen työkokemuksen kautta.

Ulkomaalaisten ja naisten osaaminen alihyödynnetty

Työkokemuksen ja kontaktien puute näkyy erityisesti ulkomaalaisten vastavalmistuneiden huomattavasti heikompana työllistymisenä. Ei-suomalaisista vain joka neljäs on valmistuessaan työsuhteessa, kun suomalaisista työpaikka on lähes kahdella kolmasosalla.

Tekniikan yliopisto-opintoihin tullaan aiempaa monipuolisemmalla taustalla. Vielä muutama vuosi sitten lähes 90 % vastanneista ilmoitti jatkaneensa tekniikan kandidaatin tutkinnon jälkeen opintojaan oman yliopiston maisteriohjelmassa. Nyt vastaava luku on 72 %, eli liikkuvuutta kanditutkinnon jälkeen on enemmän. Erityisesti AMK-insinöörien määrä DI-opinnoissa on kasvanut viime vuosina. Myös ulkomaalaisten osuus vastaajissa on noussut. Sen sijaan naisten osuus tekniikan opinnoissa ei ole vuosien saatossa noussut, ollen edelleen noin neljäsosa.

Tuoreet diplomi-insinöörit ja arkkitehdit arvottavat työuransa kannalta tärkeimmiksi taidoiksi ongelmanratkaisutaitoja, kykyä ajanhallintaan ja priorisointiin, tiedonhakutaitoja sekä sosiaalisia ja ryhmätyötaitoja. Erityisen hyvin opinnoissa kehittyvät tiedonhakutaidot, analyyttisyys, oman opintoalan osaaminen ja kirjallisen viestinnän taidot. Suurimmat puutteet osaamisessa suhteessa koettuun tärkeyteen liittyvät johtamistaitoihin ja yrittäjyysvalmiuksiin.  

Vuonna 2015 valmistuneesta 2 660 diplomi-insinööristä ja arkkitehdistä kyselyyn vastasi jopa yli 70 %.

***

Vuodesta 2011 lähtien Tekniikan akateemiset TEK ja yliopistot ovat toteuttaneet yhdessä palautekyselyä vastavalmistuneille diplomi-insinööreille ja arkkitehdeille. Kyselyn piirissä ovat kaikki tekniikan alan koulutusta antavat yliopistoyksiköt ja se tavoittaa lähes kaikki Suomessa valmistuvat diplomi-insinöörit ja arkkitehdit. Kyselyn vastausprosentti on ollut korkea, vuonna 2015 valmistuneista yli 70 % vastasi kyselyyn. Palautekysely tuottaa siis luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa tekniikan yliopistokoulutuksen laadusta.

Palauteyselyssä kartoitetaan muun muassa vastavalmistuneiden eli tulevaisuuden tekijöiden osaamista, opintojen sujuvuutta, työelämäkokemusta ja työllistymistilannetta sekä yleistä tyytyväisyyttä suoritettuun tutkintoon.

Tuloksia hyödynnetään TEKin toiminnassa monella tavalla, esimerkiksi tekniikan alan yliopistokoulutuksen kehittämisessä, koulutuspoliittisessa vaikuttamisessa ja jäsenpalveluissa (palkkaneuvonta, uraneuvonta, ym.). Yliopistot hyödyntävät tuloksia ja niihin pohjautuvia indikaattoreita muun muassa opetussuunnitelmatyössä ja opetuksen laadunarvioinnissa.

tietoa vuonna 2015 valmistuneista: